Algemene verkoopvoorwaarden Van Slijterij de Ooievaar

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van slijterij de Ooievaar zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn tevens op onze website te raadplegen.

1.2 Door een bestelling bij slijterij de Ooievaar te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van slijterij de Ooievaar gelden ook ten behoeve van eventueel door slijterij de Ooievaar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Veiligheid en leeftijdsgrens

2.1 Indien u gebruik maakt van onze website, of een bestelling doet in de webwinkel, kiest u een email-adres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van slijterij de Ooievaar. Deze gegevens zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw email-adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

2.2 Slijterij de Ooievaar zorgt voor goede beveiliging van haar website, maar kan het uitsluiten van inbraak op haar website niet garanderen.

2.3 Voor de meeste artikelen geldt een leeftijdsclassificatie. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen via onze website. Derhalve is het noodzakelijk dat u uw telefoonnummer verstrekt, zodat wij uw bestelling en leeftijd conform de Nederlandse wetgeving kunnen verifiëren. Bij twijfel zal de bestelling niet worden verstuurd, zij kan dan uitsluitend worden afgehaald bij onze winkel.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van slijterij de Ooievaar zijn vrijblijvend. Slijterij de Ooievaar heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als slijterij de Ooievaar uw bestelling heeft geaccepteerd. Slijterij de Ooievaar heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren (zie artikel 2.3) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 4. Prijzen, betalingen en verzendkosten

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van slijterij de Ooievaar.

4.3 Als u niet tijdig, of niet volledig betaalt, heeft slijterij de Ooievaar het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.4 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door slijterij de Ooievaar, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door slijterij de Ooievaar.

4.5 Voor de verzending van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van het totale bestelgewicht, de bestelgrootte of het land van levering. De kosten bedragen tot een bestelgrootte van 300,00 euro (inclusief BTW) minimaal 5,50 euro. Vanaf een bestelgrootte van 300,00 euro worden geen verzendkosten meer in rekening gebracht. Tijdens het bestellen kunt u zien welke kosten op uw bestelling van toepassing zijn.

Artikel 5. Levering

5.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling zo snel als voor ons uitvoerbaar is doch uiterlijk binnen (10) werkdagen, tenzij door slijterij de Ooievaar anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door slijterij de Ooievaar geleverde artikelen en de website rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op onze websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Wij verzoeken u de ontvangen producten bij ontvangst te controleren. Eventuele fysieke gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan slijterij de Ooievaar te melden.

8.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft slijterij de Ooievaar de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

8.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan slijterij de Ooievaar te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door slijterij de Ooievaar terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Slijterij de Ooievaar is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en slijterij de Ooievaar, dan wel tussen slijterij de Ooievaar en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van slijterij de Ooievaar.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat slijterij de Ooievaar deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met slijterij de Ooievaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door slijterij de Ooievaar vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 Slijterij de Ooievaar mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan slijterij de Ooievaar toekomende rechten, heeft slijterij de Ooievaar in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Slijterij de Ooievaar
Driehoekstraat 10
1015 GL Amsterdam
+31 (0)20 6267752

KvK-nummer 33132585
Btw-nummer NL002966311B01